วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ค่านิยม 12 ประการ


ผู้ว่าฯสิงห์บุรีสั่งหน่วยงานราชการ นำหลักค่านิยม 12 ประการมาใช้ปราบทุจริต     มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1by  KiDDy Apps
   
   ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
   
   กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 3 by  KiDDy Apps
  
    ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ค่านิยม 12 ประการ ข้อ 4 by  KiDDy Apps
   
   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 5 by  KiDDy Apps
   
   มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 6 by KiDDy Apps
   
   เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 7 by KiDDy Apps
   
   มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 8 by KiDDy Apps
    
  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 9 by KiDDy Apps
   
   รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 10 by KiDDy Apps
    
  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
ค่านิยม  12 ประการ ข้อที่ 12  (by KiDDy Apps)
     
 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

วีดิโอค่านิยม12ประการ

Cr:https://www.youtube.com/watch?v=eS41IYMHx5g

วีดิโอเพลงค่านิยม12ประการ

Cr:https://www.youtube.com/watch?v=eS41IYMHx5g


ที่มาของข้อมูล 
:http://www.ookbeecomics.com/illustrations/-12---9-by-KiDDy-Apps/detail-page/858
:http://hilight.kapook.com/view/106808

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น